ProTeam loader
Dasher corner Oferta ikona Dasher corner
Co to jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa jest zazwyczaj pracą sezonową, okresową lub doraźną. Charakteryzuje się tym, że jest to wykonywanie zadań na rzecz pracodawcy – użytkownika w określonym, z góry ustalonym, czasie. Oznacza to, że pracownik zostaje zatrudniony przez agencję i to ona jest jego faktycznym pracodawcą, jednak obowiązki wykonuje dla firmy, która ma podpisaną umowę z agencją.

Czy jeżeli zachoruję to dostanę wynagrodzenie za okres trwania zwolnienia lekarskiego?

Tak. Pracownikom tymczasowym, tak jak pozostałym pracownikom, przysługuje wynagrodzenie chorobowe za okres niezdolności do pracy czyli zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo jest skutkiem choroby zawodowej, pracownikowi przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pracowników tymczasowych jest zazwyczaj ustalana tak samo, jak w przypadku ogółu pracowników.

Czy czas przepracowany w agencji pracy tymczasowej liczy się do stażu pracy?

Tak, ponieważ umowa z agencją jest umową o pracę.

Kim jest pracodawca-użytkownik?

To pracodawca, na którego rzecz wykonywana jest praca przez pracownika tymczasowego, do którego delegowany jest dany pracownik.

Jak długo mogę pracować dla jednego pracodawcy - użytkownika? Czy są jakieś ograniczenia?

Ustawodawca precyzyjnie określa maksymalny czas, na jaki może zostać zawarta umowa o pracę tymczasową. W Polsce łączny okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy – użytkownika nie może przekroczyć 12 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by po tym okresie przejść na umowę o pracę bezpośrednio do pracodawcy – użytkownika.

Jeżeli zaś pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracę tymczasową, obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego pracodawcę użytkownika, okres wykonywania pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Po okresie wykonywania pracy tymczasowej, na rzecz danego pracodawcy użytkownika, pracownik tymczasowy może być ponownie skierowany do wykonywania pracy tymczasowej u tego pracodawcy użytkownika nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy.

Czy umowa o pracę tymczasową jest wliczana do stażu pracy?

Tak jest wliczona, ponieważ jest to umowa o pracę.

Czy pracując dla agencji, mam prawo do urlopu?

Pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej ma prawo do dwóch dni pełnopłatnego urlopu za każdy przepracowany miesiąc.