ProTeam loader

RODO

Dasher corner Oferta ikona Dasher corner

Klauzula Informacyjna

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest grupa PROTEAM z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: ul. Krzywoustego 4/2, 70-244 Szczecin, tj.:

 • PROGROUP Monika Dobrowolski
 • PROTEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Szczecinie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie za numerem KRS 0000686592,
 1. Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PROTEAM zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w procesie rekrutacji jest wymogiem ustawowym z art. 22§ 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1974 r., Kodeks pracy. Zgodnie z tym przepisem, pracodawca ma prawo żądać, od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko;  imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest konieczne do udziału w procesie rekrutacji. Może Pan/Pani odmówić podania ww. danych osobowych, jednakże następstwem odmowy będzie niemożność  kontynuowania procesu rekrutacji z Pana/Pani udziałem.
 3. Przetwarzanie innych, niż wyżej podanych danych osobowych (np. wizerunku, jak również przekazanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i odbywać się może jedynie na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią odrębnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na udział w rekrutacji.
 4. W przypadku podania danych wykraczających poza opisany wyżej zakres bądź zamiaru uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach, prosimy o umieszczenia dodatkowo w dokumentach aplikacyjnych następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PROTEAM z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: ul. Krzywoustego 4/2, 70-244 Szczecin, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
 5. W razie wyrażenia zgody na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PROTEAM w celu zebrania informacji o kandydatach do pracy i kontaktu z nimi w celach rekrutacyjnych, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 6. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę, kontaktując się z nami mailowo pod adresem: biuro@proteam.info.pl, bądź pisemnie, wysyłając oświadczenie na adres: PROTEAM ul. Krzywoustego 4/2, 70-244 Szczecin. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w okresie 12 miesięcy – dla realizacji rekrutacji  oraz w okresie kolejnych 5 lat – dla potrzeb związanych z ochroną bądź dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej oraz w zakresie związanym z działalnością ProTeam – z uwagi na realizację prawnie uzasadnionego celu, wynikającego z charakteru działalności prowadzonej w ramach ProTeam.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Powyższe prawa może Pani/Pan zrealizować pisząc na adres: biuro@proteam.info.pl;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oznacza rezygnację z dalszego udziału w naszych procesach rekrutacyjnych.
 11. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
 12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 13. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biuro@proteam.info.pl, bądź pisemnie, na adres: PROTEAM ul. Krzywoustego 4/2, 70-244 Szczecin.