ProTeam loader

RODO

Dasher corner Oferta ikona Dasher corner

Klauzula Informacyjna

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest grupa PROTEAM z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: ul. Krzywoustego 4/2, 70-244 Szczecin, tj.:

 • PROGROUP Monika Dobrowolski
 • PROTEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Szczecinie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie za numerem KRS 0000686592,
 1. Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PROTEAM zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w procesie rekrutacji jest wymogiem ustawowym z art. 22§ 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1974 r., Kodeks pracy. Zgodnie z tym przepisem, pracodawca ma prawo żądać, od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko;  imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest konieczne do udziału w procesie rekrutacji. Może Pan/Pani odmówić podania ww. danych osobowych, jednakże następstwem odmowy będzie niemożność  kontynuowania procesu rekrutacji z Pana/Pani udziałem.
 3. Przetwarzanie innych, niż wyżej podanych danych osobowych (np. wizerunku, jak również przekazanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i odbywać się może jedynie na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią odrębnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na udział w rekrutacji.
 4. W przypadku podania danych wykraczających poza opisany wyżej zakres bądź zamiaru uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach, prosimy o umieszczenia dodatkowo w dokumentach aplikacyjnych następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PROTEAM z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: ul. Krzywoustego 4/2, 70-244 Szczecin, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
 5. W razie wyrażenia zgody na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PROTEAM w celu zebrania informacji o kandydatach do pracy i kontaktu z nimi w celach rekrutacyjnych, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 6. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę, kontaktując się z nami mailowo pod adresem: biuro@proteam.info.pl, bądź pisemnie, wysyłając oświadczenie na adres: PROTEAM ul. Krzywoustego 4/2, 70-244 Szczecin. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w okresie 12 miesięcy – dla realizacji rekrutacji  oraz w okresie kolejnych 5 lat – dla potrzeb związanych z ochroną bądź dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej oraz w zakresie związanym z działalnością ProTeam – z uwagi na realizację prawnie uzasadnionego celu, wynikającego z charakteru działalności prowadzonej w ramach ProTeam.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Powyższe prawa może Pani/Pan zrealizować pisząc na adres: biuro@proteam.info.pl;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oznacza rezygnację z dalszego udziału w naszych procesach rekrutacyjnych.
 11. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
 12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 13. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biuro@proteam.info.pl, bądź pisemnie, na adres: PROTEAM ul. Krzywoustego 4/2, 70-244 Szczecin.

Ustawienia prywatności

W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.

Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.


Preferencje w zakresie zgody użytkownika dotyczące technologii śledzenia

Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.


Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Dane użytkownika

Pliki cookie o danych użytkownika umożliwiają prezentowanie użytkownikom reklam opierających się na ograniczonych danych takich jak takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z której korzysta odwiedzający stronę, jego nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez odbiorcę (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy).

Personalizacyjne

Personalizujące pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Analityczne

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.